Apie mus

Vienintelė įstaiga rajone teikianti pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai – organizuojanti pedagogams kvalifikacijos tobulinimą, kursus, skatinanti patirties sklaidą, padedanti mokiniams ir jų tėvams spręsti pedagogines psichologines problemas.

Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro istorija

I. Centras įsteigtas 2004 m. spalio 1 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-248, veiklą pradėjo 2004 metų gruodžio 9 d. Sektoriai:

 • pedagogų švietimo sektorius;
 • pedagoginis psichologinis sektorius.

II. Centras akredituota institucija:

 • akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 033. Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. ISAK–3161.
 • akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 062. Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-191.

III. Įgyvendinant valstybinės svarbos projektą „Švietimo centrų infrastruktūros plėtra“,  „Pedagoginių ir psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų  pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ ,    Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras    2010 m. renovuotas ir pritaikytas tikslinei paskirčiai – mokytojų mokymosi, pagalbos specialistų reikmėms.

IV. Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro pavadinimas pakeistas į Biržų švietimo pagalbos tarnyba, Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2016 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-249 redakcija.

Biržų švietimo pagalbos tarnybos vizija

Biržų švietimo pagalbos tarnyba – atvira, teikianti kokybiškas paslaugas, moderni, sudaranti sąlygas ir skatinanti kiekvienam asmeniui tobulinti bendrąsias, profesines kompetencijas ir ugdanti nuostatas mokymuisi visą gyvenimą institucija.

Strateginiai siekiniai:

 • Sudaryti sąlygas pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigų vadovams plėtoti profesines kompetencijas, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę.
 • Teikti visapusišką specialiąją pedagoginę psichologinę pagalbą Biržų rajono ugdymo įstaigų ugdytiniams, jų tėvams/globėjams, pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams, ugdymo įstaigų mokyklų vadovams.
 • Vykdyti švietimo stebėseną, vertinti bei skleisti mokyklų gerąją patirtį ir rezultatus.
 • Tęsti ir plėtoti vietos bendruomenės narių edukacinius-švietėjiškus poreikius, skatinant mokymosi visą gyvenimą strategiją.
 • Kryptingai ir sistemingai tirti rajono Centro klientų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius.
 • Efektyvinti rajono mokytojų metodinę veiklą.
 • Tęsti bendradarbiavimą su kitomis švietimo institucijomis bei plėtoti tarptautinius ryšius.
 • Dalyvauti ESF ir šalies inicijuojamuose projektuose.
 • Skatinti pedagogų gerosios patirties sklaidą ir stiprinti edukacinės patirties banką.
 • Tobulinti IKT naudojimo galimybes kvalifikacijos tobulinimo organizavime

 

Komentavimo galimybė šiame įraše yra išjungta.