Nuorodos

Rekomenduojame naudingas nuorodas

Švietimo ir mokslo ministerija

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

Nacionalinis egzaminų centras

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Švietimo informacinių technologijų centras

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS) 

___________________________________

Ugdymo plėtotės centras

Ikimokyklinis

Valstybės švietimo strategija 2013 – 2022 metams nuostatai

Švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Neformaliojo švietimo įstatymas (1998 m. birželio 30 d. Nr. VIII-822 Vilnius, Valstybės žinios, 1988-07-24 Nr.:66)

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. ISAK-2795/A1-347 (nuo 2008 m spalio 24 d.) redakcija „Dėl mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijos patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2008, Nr. 122-4647.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas (2007 m. gegužės 23 d. Nr. ISAK – 970) „Dėl bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo, ir diegimo strategijos patvirtinimo“. Valstybės žinios, 2007, Nr. 63-2440

 

Parašykite komentarą