Ikimokyklinis ugdymas

SVEIKINAME JUS UŽSUKUSIUS Į BIRŽŲ RAJONO IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGŲ METODINIO BŪRELIO SKYRELĮ ! 

AUGAME KARTU. DALINTIS, KEISTIS, TOBULĖTI

 

2015 -2016 mokslo metų veikla

Vaikai ir pedagogai praktiškai išbandė SMART interaktyvų stalą

Nuo 2015 m. spalio 1 d. iki spalio 15 d. lopšelio-darželio vaikai ir pedagogai turėjo galimybę praktiškai išbandyti naujovę  - SMART table arba interaktyvų stalą. Ši priemonė veikia panašiu principu kaip ir interaktyvi lenta, tačiau teikia daugiau galimybių ir laisvės pasireikšti. Darželinukai žaisdami prie interaktyvaus stalo mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti, susitarti, užduoti klausimą ir atsakyti į jį, pažinti gamtą, skaičius, piešti, kurti ir kita. Vienu metu žaidė nuo keturių iki aštuonių, 4-6 metų amžiaus vaikų.

Vaikams SMART interaktyvus stalas patiko:

-     jis didelis, įdomiai įsijungia ir išsijungia (Aurimas, 6 m.)

-    galiu žaisti stovėdama (Andrėja, 6 m.)

-   kur reikia skaičiuoti, nes man labai patinka skaičiuoti (Jokūbas, 6 m.)

-   spalvinti, nes galima piešti, nutrinti (Viktorija, Marijus, Žygimantas, 6 m.)

-   žaidimas kur reikia sukti, trys užsimerkia ir reikia spėti (Deimantė, 6 m.)

-     žaidimas apie autobusą, pinigus (Dominykas, Karina G., 6 m.).

___________________________________________________________________________

2015 m. rugsėjo 25 d. Biržų lopšelio-darželio „Genys“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui iniciatyva, vyko Biržų lopšelių-darželių ‘Genys“, „Ąžuoliukas“, „Drugelis“, „Rugelis“ ir mokyklos – darželio „Vyturėlis“ direktorių pavaduotojų pasitarimas – diskusija. Aptarta, diskutuota ir pasidalinta patirtimi kaip vertinti vaikų pasiekimus vadovaujantis Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, jo metodinėmis rekomendacijomis, Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, ugdymo gairės ir vaikų veiklos planavimas.

________________________________________________________________

JUNGTINIS PROJEKTAS „Mes jaunoji olimpiečių karta“ orientacinių varžybų nuostatai

____________________________________________________________

Rajono ikimokyklinio ugdymo  pedagogės tobulina profesines kompetencijas (2014 -2015 m. m.)

2015-05-25 baigėsi antras ikimokyklinių įstaigų auklėtojų padėjėjų mokymų etapas. Nuo   2014-11-12 iki 2015-05-25 mokymuose jau dalyvavo 43 l/d „Ąžuoliukas“, l/d „Genys“, l/d „Drugelis“ ir m/d „Vyturėlis“ auklėtojų padėjėjos.

2015-04-30 įvyko priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas, kuriame l/d „Genys“ pedagogė Ona Drevinskienė pristatė savo patirtį „Mano patirtis, siekiant kiekvieno vaiko pažangos“

2015-04-14 įvyko ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas, kuriame l/d „Drugelis“ auklėtoja  Aušra Pliekaitienė pristatė savo patirtį „Vaiko pasiekimų vertinimas“.

______________________________________________________________________

Rajono ikimokyklinio ugdymo  pedagogės tobulina profesines kompetencijas (2013 -2014 m.m.)

Metodinė veikla yra naudinga kiekvienam ugdytojui, o jos tikslas – siekti nuolatinio profesinės kompetencijos augimo, o veiklos paskirtis apibrėžiama kaip siekis pajausti bendravimo ir bendradarbiavimo prasmingumą, kuriant kokybiškai naują metodinės veiklos organizavimo kultūrą.

Biržų rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinį būrelis (toliau – Būrelis), vykdantis ugdymo turinio ir metodinių naujovių bei gerosios patirties sklaidą, vienija visų rajono lopšelių-darželių ir kaimo mokyklų, kuriose yra ikimokyklinio ugdymo grupės, auklėtojas ir meninio ugdymo pedagoges. Būrelio nariai, susitarę dėl veiklos prioriteto ir tikslų 2013-2014 mokslo metais, sėkmingai juos įgyvendina.

Vienas tikslų – skatinti rajono švietimo įstaigose dirbančių ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimą. Jam pasiekti Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro (toliau – PMMMC) internetiniame puslapyje buvo sukurtas skyrelis „Ikimokyklinis ugdymas“ http://www.birzupmmmc.lt/lt/ikimokyklinis-ugdymas/. Tokiu būdu realizuota Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jūratės Kaupienės idėja, o ikimokyklinio ugdymo pedagogams atsirado nauja ir puiki galimybė viešoje erdvėje dalintis gerąja darbo patirtimi, bendrauti, keistis nuomonėmis, požiūriais.

Būrelio nariai taip pat kūrybiškai atsiskleidė kurdami Būrelio pavadinimą ir logotipą. Pavadinimą „Augame kartu“ pasiūlė Rasa Murelienė, Biržų lopšelio-darželio „Drugelis“ meninio ugdymo pedagogė, o logotipo bendraautoriai – Sonata Laicėnaitė, Biržų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ auklėtoja ir penkiametis Vygantas Ragaišis sukūrė žaismingą, pavadinimą atitinkantį ženklą.

Kitas Būrelio tikslas – dalintis ir keistis patirtimi stebint ir mokantis vieniems iš kitų, todėl balandžio 30 d. organizuota apskritojo stalo diskusija „Ugdymo situacijos. Vaiko pasiekimų rezultatas“. Joje rajono lopšelių-darželių auklėtojos kaupė profesinę patirtį stebėdamos kolegių darbą ir aptardamos praktines veiklas.

Šio mokomojo renginio metu vyko ikimokyklinių įstaigų auklėtojų filmuotų dviejų-penkerių metų amžiaus vaikų ugdymo situacijų peržiūra.

Ingrida Kuncienė, lopšelio-darželio Ąžuoliukas“ auklėtoja metodininkė, komentavo ugdymo situacijas kaip sėkmingai lavinti ikimokyklinukų su specialiais poreikiais smulkiosios motorikos judesius siūlant žaidimus su smėliu ir vandeniu, o to paties darželio vyresnioji auklėtoja Ilona Paulavičienė pademonstravo kaip naudojant vaidinimą padėti vaikui įsiminti gamtos garsus ir juos pamėgdžioti.

Vida Rindzevičienė, lopšelio-darželio „Drugelis“ auklėtoja, kolegėms atskleidė kokios svarbios yra funkcionalios ugdymo priemonės ugdyme ir kaip jas panaudoti ugdant dvimečių vaikų šnekamosios kalbos įgūdžius.  Lopšelio-darželio „Genys“ vyresnioji auklėtoja Danguolė Šeškienė pasidalino vaikų ugdymo per žaidimą, taikant Valdorfo metodiką, patirtimi. .

Emos Bedalienės, lopšelio-darželio „Rugelis“ vyresniosios auklėtojos, parodytos ugdymo situacijos „Veiklos dienelė lauke“ atskleidė per dieną lauke pasiūlomų užsiėmimų vaikams svarbą: gamtos tyrinėjimai, stebėjimas, judri veikla praplečia vaikų akiratį, ugdomi gebėjimai bendradarbiauti.

Mokyklos-darželio „Vyturėlis“ auklėtoja metodininkė Lorita Kaminskienė demonstravo keletą veiklos epizodų, kurie parodė kaip panaudojant pasakos sekimo metodą pažadinamos vaikų empatiškoss reakcijos, kūrybiškumas, vaikai tampa atviresni.

Apskritojo stalo diskusija pedagogėms buvo naudinga ne tik dėl galimybės susipažinti ir aptarti kolegių darbą, mokytis vieniems iš kitų, bet paskatino domėtis ir naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, reflektuoti savo ir kitų veiklą.

Susitarta, kad ugdymo situacijų video peržiūros yra puiki galimybė tobulėti, todėl 2014 metų rudenį planuojama panaši mokymosi priemonė, o tos auklėtojos, kurios negalėjo dalyvauti diskusijoje, su video medžiaga galės bet kada susipažinti arba PMMMC, arba savo įstaigoje.

Būrelio narių atvirumas naujovėms, pasiūlymai dėl veiklos įvairinimo džiugina, telkia ir ugdo bendrumo jausmą.. Gegužės 14 d. auklėtojoms siūloma dar viena profesinio tobulėjimo priemonė – metodinė išvyksta į  Rokiškio ikimokyklines ugdymo įstaigas, kur laukia pažintis su  kelių darželių kolegių patirtimi. O rudenį jau planuojamas seminaras auklėtojų padėjėjoms, kiti, skatinantys kūrybinį bendradarbiavimą, metodiniai renginiai.

  

____________________________________

Būrelio metodinė taryba

Būrelio veiklos programa 2013 – 2014 m.m. 

ĮVYKUSIŲ RENGINIŲ MEDŽIAGA

Metodinė savaitė „Pažinimo savaitės virusai“ (Skaidres rasite PMMMC Centre, Eedukacinės patirties banke)

Vaiko pažinimo kompetencijos ugdymas(is) naudojant šiuolaikines ugdymo priemones“ (Skaidres rasite PMMMC Centre, Eedukacinės patirties banke))

 

Būrelio pirmininkė Ramunė Čigienė

3 komentarai

  1. Dalelyte:

    Laba diena,
    Labai šauni idėja.Seksime naujienas, bandysim bendradarbiauti.

  2. Siūlyčiau talpinti pačias metodines priemones , kad žmonės galėtų pažiūrėti, kas tai per priemonė. Galimybės atsisiųsti galima ir nedėti (nors aš norėčiau). Jei patiks priemonė, tada galima kreiptis į autorių. Tačiau galimybė peržiūrėti priemonę neprašant atskiro leidimo, turėtų būti.
    Pagarbiai,
    Jūratė

Parašykite komentarą