Metodinė veikla

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Uždaviniai:

  • skatinti metodinį, dalykinį bei profesinį mokytojų bendradarbiavimą;
  • teikti konsultacinę ir informacinę pagalbą metodinės veiklos organizavimo klausimais;
  • padėti rengti metodines priemones, organizuoti renginius, skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalytis gerąja pedagogine patirtimi, inicijuoti ir koordinuoti jų sklaidą;
  • skatinti kurti ir taikyti inovatyvias informacines komunikacines technologijas metodinėje veikloje.

2014-2015 mokslo metų metodinės veiklos prioritetai:

  • Pamokos kokybės tobulinimas, akcentuojant išmokimo formų veiksmingumą, pamokos rezultatų apibendrinimą, aptarimą, įvertinimą, matant kiekvieno mokinio pažangą;
  • Kūrybinių gebėjimų ugdymas pamokose;
  • Ugdymo proceso kokybės gerinimas, rengiant metodinę – didaktinę medžiagą, sudarant individualizuotas ir diferencijuotas užduotis, planuojant integruotas pamokas;
  •  Skatinti dalytis pedagogine praktika.


Parašykite komentarą