Inovacijų diegimas ugdyme

Projektą bendrai finansuoja Europos socialinis forndas ir Lietuvos Respublika

 

„Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų  partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese”
Projekto kodas: VPI-2.2-ŠMM-05-K-01-093

Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras dvejus metus  vykdė Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą  projektą ,,Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese“, parengtą  pagal 2007 – 2013 m. žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-05-K  priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“. Projekto biudžetas – 652 474 Lt, tikslas – skatinti įvairių institucijų partnerystę ir bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu, tobulinant  ugdymo turinį, kuriant ir diegiant netradicines mokymo(si) organizavimo ir inovacijų formas bei metodus.  Daugiau

Komentavimo galimybė šiame įraše yra išjungta.