Vykdyti projektai

 

Vykdyti projektai 2016 metais

Vykdyti projektai 2015 metais

__________________________________________________________

TARPTAUTINĖ VASAROS AKADEMIJA

Nauji mokslo metai įgauna  pagreitį,   tačiau  vasaros metu nuveikti darbai kviečia juos  prisiminti ir tęsti.  2015  m.   rugpjūčio   21 – 27 d.  Taline vyko Baltijos vasaros akademijos  „Vietinių partnerysčių svarba ugdant žmogaus teises“ mokymai.

Lietuvos ŠMM ir UPC kvietimu, trijų mokyklų komandos iš Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos, Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, Klaipėdos ir Anykščių rajonų kartu su kolegomis iš Latvijos ir Estijos dalijosi patirtimi. Akademijoje daug dėmesio buvo  skirta dalijimuisi patirtimi, požiūriui į istoriją, demokratinio pilietiškumo ugdymui ir ugdymui apie žmogaus teises kuriant vietines partnerystes. Mokyklų  komandos kūrė  ir parengė veiksmų planus, kurie mokyklų bendruomenėse padėtų kurti žmogaus teisėms palankų klimatą. Ugdytų  pilietišką ir tolerantišką  jauną žmogų. Spręstų patyčių problemas bendruomenėje.

Baltijos vasaros akademiją organizavo  Europos Taryba, Europos  Wergeland‘o centras ir Estijos Švietimo ir tyrimų ministerija. Projekto dalyvius pasveikino LR Ambasados Estijoje patarėjas Mindaugas Čiaglys.

 

STAŽUOTĖ ESTIJOJE

Estijos patirtis naudojant lanksčius mokymosi būdus/modelius ir jų taikymo metodika mokymosi visą gyvenimą procese

Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras  būdamas  „Pedagogų  kvallifikacijos  tobulinimas ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas) Nr.VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009   partneris. Vykdant projektą pradėtos įgyvendinti naujos kvalifikacijos tobulinimo formos. Viena iš jų – stažuotės.   2014 m.  kovo 3 – 7 dienomis  dalyvavome  stažuotėje Estijoje. Dėmesio centre – Estijos patirtis mokymosi visą gyvenimą procese,  panaudojant įvairius  mokymosi metodus  ir būdus.

Stažuotės metu atkreipėme  dėmesį , kad  Estijoje vykdant  švietimo reformas , tobulinant veiklą  – neskubamą, apmąstoma : giliai ir iš lėto.

Estijos ir Lietuvos švietimo sistemos – panašios.

Stažuotės metu  buvome supažindinti su Estijos švietimo sistema, naujovių apžvalga  naudojant lanksčius mokymo/si metodus ir būdus . Didelis dėmesys skiriamas mokymuisi visą gyvenimą , atkreipiant dėmesį  į kiekvieno suaugusiojo  mokymąsi, tobulėjimą.  Tam efektyviai panaudojamos europinės lėšos, nuotolinis  mokymas(is).  Ypatingas dėmesys skirtas kiekvieno vaiko augimui, jų  prasmingam užimtumui ir praktiniam mokymui(si).   Estijos švietimo principas – pasirinkimo laisvė.  Atkreiptas dėmesys į linijinį sprendimų priėmimą. Švietimo sistemoje  neliko hierarchinio  sprendimų priėmimo, o tai ir yra sėkmingos švietimo sistemos  priežastis. Didelis dėmesys skirimas  praktiniam mokymui (si) kitokioje edukacinėje  aplinkoje (outside  education angl.). Akcentas  – analitinių žinių įgijimui.  Mokiniai mokomi  I-phone,  audio, video, nuotolinio mokymo būdais, kuriant žaidimus.  Nuo 9 klasės mokiniai mokomi  priimti sprendimus, rinktis tolesnį  profesinį kelią.  Estijos gimnazijose dirba motyvuoti, magistrines studijas baigę mokytojai. Priimant moksleivius į gimnazijas vykdoma atranka pagal mokymosi rezultatus, rašomi  testai.   Mokyklose nėra suteikiami  vyresniųjų, metodininkų ir ekspertų mokytojų vardai.

Mokyklų  vadovų asociaciją sudaro asmenys iš  15 Estijos regionų ir 3 miestų (Talinas,Tartu, Piarnu). Asociacijos tarybą sudaro 15 narių. Kiekvieną regioną atstovauja 2 nariai. Nacionaliniu lygmeniu  tariamasi dėl mokytojų atlyginimų, kvalifikacijos, ugdymo planų.  Savivaldybių lygmenyje: ugdymo, mokymo prieinamumo, mokyklų priežiūros, jų steigimo, ryšių su savivaldybėmis palaikymo. Atsakomybę už nesėkmingą veiklą prisiima pats vadovas ir jį kuruojantis savivaldybės atstovas.

Iššūkiai mokykloms:

 • mažėjantis mokinių skaičius;
 • mokyklų tinklo pertvarkymas;
 • naujų ugdymo programų kūrimas ir finansavimas;
 • naujų mokytojų priėmimas;
 • mokyklų vadovų prestižo didinimas.

Mokykloje svarbu:

 • lankstumas;
 • bendradarbiavimas;
 • aiškumas;
 • mokyklos personalo  kompetentinga, profesionali  veikla;
 • laisvumas, kūrybingumas, decentralizavimas, vidinis  įsivertinimas, atsakingumas.

Fondas „Innove“  atlieka „skėčio“  funkcijas koordinuojant, organizuojant, inicijuojant  ir įgyvendinant  inovacijas Estijos švietimo sistemoje ( bendrojo ir profesinio ugdymo programų ir kvalifikacijų įgyvendinimas, karjeros paslaugų plėtotė, kitakalbių piliečių integracija, mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimo politika). 2014 -2015 m. fondas koordinuoja pradedančios veikti  Talino europinę mokyklą,  11-oje Estijos  regionų kuriami švietimo pagalbos centrai  teikiantys  pedagoginę, psichologinę pagalbą bei  mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.

Tartu universitete buvome supažindinti  su  Mokymosi visą gyvenimą politikos įgyvendinimo galimybėmis:

 • vasaros ir žiemos mokymai (kursai)vietinei bendruomenei;
 • tarptautiniai vasaros kursai
 • nuotolinis mokymas Moodle aplinkoje;
 • mokslų mokykla mokiniams;
 • vaikų universitetas;
 • Trečiojo amžiaus universitetas.

Visi šie mokymai apima įvairaus amžiaus ir  patirties grupes.  Veiklą  vykdo universiteto mokymosi visą gyvenimą Centras, kuris apima  edukacines technologijas ir nuotolinį mokymą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir mokymą  bei tęstinį ugdymą .

Lankantis Tartu, Piarnu  susipažinome su senjorų  aktyvaus  senėjimo   ir   kitų suaugusiųjų pomėgių tenkinimui  ir savirealizacijai skirtomis  programomis. Sudaromos sąlygos  profesiniam tobulėjimui, verslumo ugdymui, savęs pažinimo, kalbų mokymuisi , meniniams gebėjimams reikštis ir plėtoti.

Neįkainuojamą vertę mokymuisi visą gyvenimą,  mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, ugdymo programų ruošimui, kompetencijų gilinimui, mokinių  patyriminiam mokymui(si), gamtamoksliniam ugdymui duoda  specializuoti edukaciniai centrai: Ledynmečio centras (Tartu), Aplinkosaugos švietimo centras (Piarnu), AHHAA mokslo centras (Tartu).

Be privalomos kvalifikacijos tobulinimo programos  turėjom galimybę susipažinti su Estijos ekonomine, politine situacija. Kultūriniu, istoriniu paveldu.  Įspūdį paliko vizitas Estijos prezidentūroje.

Stažuotė paliko teigiamą ir stiprų įspūdį. Dar kartą pasitvirtino estiško  santūrumo  ir neskubėjimo privalumas. Apsidžiaugėme, kad estai pradeda steigti švietimo pagalbos centrus regionuose (tai, kas Lietuvoje jau senokai  vykdoma). Užmegzti  ryšiai su  Piarnu  Koledžu.  Numatėme  organizuoti  edukacines išvykas mokytojams , Trečiojo amžiaus universiteto studentams  į  specializuotus edukacinius Estijos centrus.

Genovaitė  Norvidienė, Audronė Januševičiutė

________________________________________

Centras – Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ partneris. Centro vykdomos veiklos projekte:

 • Pedagogų stažuotės Lietuvoje
 • „Mini mokymai mokykloje”
 • „Supervizijos” mokymai
 • „Paramos kolegai modelio” mokymai
 • Centro darbuotojų mokymai

Plačiau apie projektą 

____________

Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas (Projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-10-V-02-001)

Projekto trukmė - 2010 m. gegužės 21 d.– 2013 m. gegužės 31 d.

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“

2005-2007 m. įgyvendinant projektą „Pedagoginių psichologinių tarnybų plėtra“ iš dalies buvo modernizuota tik 37% šiuo metu funkcionuojančių PPT. Neturint tinkamai įrengtų patalpų ir tinkamos darbo aplinkos nukenčia darbų kokybė bei apimtys, todėl siekiant didinti pagalbos mokiniui veiksmingumą, gerinti švietimo ir kitų specialistų darbo aplinką, tobulinti švietimo sistemos funkcionavimą visuose regionuose projekte numatyta modernizuoti 55 pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančias institucijas (36 institucijų patalpų remontą/rekonstrukcija ir 55 institucijų aprūpinimą baldai, kompiuterine ir biuro įranga).

Įvertinus tai, kad pedagoginę psichologinę pagalbą mokiniams teikia ir specialistai, dirbantys mokyklose, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, projekto metu bus modernizuotos 121 mokyklos psichologų, spec. pedagogų, logopedų ir socialinių pedagogų darbo vietos. Kadangi tinkama fizinė aplinka itin pažeidžiamam visuomenės sluoksniui – vaikams – yra ypač svarbi, įgyvendinus projektą pagerėjęs patalpų mikroklimatas turės teigiamą įtaką ne tik pastatų komfortabilumui, žmonių sveikatai ir darbo našumui, bet ir sąlygos saugesnės aplinkos vaikams sukūrimą.

Projekto partneriai – 60 savivaldybių ir 37 pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančio institucijos.

Plačiau apie projektą 

 

 

 

 

 

__________________

Projektas „Panevėžio ir Biržų pradinių klasių mokytojų užsienio kalbos komunikacinės kompetencijos plėtojimas“

Mokymuose dalyvaus 140 projekto dalyvių- pradinių klasių mokytojų. Kiekvienos kalbos mokymų programos trukmė- 120 valandų grupei  ir 40 individualioms konsultacijoms (silpniau mokantiems kalbą). Veiklos pasirinkimą sąlygojo tikslinės grupės poreikis, nustatytas apklausos metu bei nagrinėjant kelerių metų situaciją mūsų regione. Pradinių klasių mokytojų krūviai yra sumažėję dėl demografinių pokyčių. Be to, neturėdami tinkamos kvalifikacijos, jie negali mokyti savo mokinių užsienio kalbos. Nuoseklių projekto mokymų metu mokytojai galėtų ne tik pagilinti savo žinias ir įgūdžius, bet ir (dalis jų) pasirengti perkvalifikavimo studijoms. Tai tai sustiprintų jų pozicijas darbo rinkoje. Antra, jie galėtų pasinaudoti siūlomų tarptautinių projektų galimybėmis (Mokymosi visą gyvenimą programos ir kt. fondų veiklos); aktyviau naudotis užsienio kolegų patirtimi bei skleisti savąją patirtį. Išplėstos mokytojų užsienio kalbos komunikacinės kompetencijos turės teigiamą įtaką ugdytiniams, ugdymas taptų efektyvesnis, labiau įvairiapusiškas ir kūrybiškesnis.

Visų kalbų mokymai vyks pagal iš anksto parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas. Rengiant programas mus konsultavo, metodinę pagalbą teikė British Council, Goethe- Institut Vilnius ir Prancūzų kultūros centro kalbų specialistai bei miesto mokyklų užsienio kalbos mokytojai. Programa „Užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) mokymai pradinių klasių mokytojams“ (kodas 4932220159) registruota kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre).

Visi pradinių klasių mokytojai, apklausos metu pareiškę pageidavimą dalyvauti projekte bus testuojami siekiant nustatyti jų pradinį kalbos mokėjimo lygmenį. Grupės bus sudaromos iš skirtingų žinių ir gebėjimo lygmens žmonių, remiantis praktika, kad geriau mokantys kalbą kolegos motyvuos ir pagelbės silpniau kalbantiems. Be visai grupei numatytų 120 ak. val. trukmės mokymų, dar yra numatyta 40 ak. val. individualiam darbui. Jos bus skirtos menkiau kalbą mokantiems grupės nariams užpildyti žinių bei įgūdžių spragas.

Anglų ir vokiečių kalbų mokymui Panevėžio pedagogų švietimo centre bus įdarbinti aukštos kvalifikacijos Panevėžio ir Biržų užsienio kalbų mokytojai, kurie taip pat turi teisę naudoti naujausią British Council, Goethe- Institut Vilnius parengtą medžiagą bei metodikas.

Kiekvienos kalbų mokymų metu projekto dalyviai galės su mokytoju konsultuotis el. paštu, pagal galimybes ir poreikį naudotis nuotolinio mokymo priemonėmis.

Mokymų pabaigoje (po stažuočių užsienyje) jų dalyviai bus testuojami B2 lygiui  pagal  Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis, jiems bus suteikiamas tarptautiniu mastu pripažįstamas sertifikatas.

Mokymus planuojame vykdyti 11 mėnesių (1-11 projekto mėnesiai)

Pasibaigus užsienio kalbų mokymų programai bei įvykdžius stažuotes, kiekviena mokymų dalyvių grupė parengs mažiausiai po 1 pasirinkto mokomojo dalyko pamoką (renginio, projekto veiklos pristatymą) užsienio kalba ir naudojant IKT. Šios pamokos bus pristatytos baigiamosios konferencijos metu, paskelbtos projekto interneto bei virtualių pamokų svetainėse (http://lt.lernu.net ar kt.). Taip projekto dalyviai praktiškai įtvirtins įgytas žinias, gebėjimus, bus vykdoma projekto sklaida bei tęstinumas, nes parengtomis ir viešai paskelbtomis pamokomis galės naudotis visi šalies ir užsienio pedagogai.

________________

Parašykite komentarą