Vykdomi projektai

Centras UPC projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ partneris. Centro vykdomos veiklos projekte:

  • Pedagogų stažuotės Lietuvoje
  • „Mini mokymai mokykloje”
  • „Supervizijos” mokymai
  • „Paramos kolegai modelio” mokymai
  • Centro darbuotojų mokymai

Plačiau apie projektą 

____________

Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas (Projekto Nr. VP3-2.2-ŠMM-10-V-02-001)

Projekto trukmė - 2010 m. gegužės 21 d.– 2013 m. gegužės 31 d.

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioritetą „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“

2005-2007 m. įgyvendinant projektą „Pedagoginių psichologinių tarnybų plėtra“ iš dalies buvo modernizuota tik 37% šiuo metu funkcionuojančių PPT. Neturint tinkamai įrengtų patalpų ir tinkamos darbo aplinkos nukenčia darbų kokybė bei apimtys, todėl siekiant didinti pagalbos mokiniui veiksmingumą, gerinti švietimo ir kitų specialistų darbo aplinką, tobulinti švietimo sistemos funkcionavimą visuose regionuose projekte numatyta modernizuoti 55 pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančias institucijas (36 institucijų patalpų remontą/rekonstrukcija ir 55 institucijų aprūpinimą baldai, kompiuterine ir biuro įranga).

Įvertinus tai, kad pedagoginę psichologinę pagalbą mokiniams teikia ir specialistai, dirbantys mokyklose, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę, projekto metu bus modernizuotos 121 mokyklos psichologų, spec. pedagogų, logopedų ir socialinių pedagogų darbo vietos. Kadangi tinkama fizinė aplinka itin pažeidžiamam visuomenės sluoksniui – vaikams – yra ypač svarbi, įgyvendinus projektą pagerėjęs patalpų mikroklimatas turės teigiamą įtaką ne tik pastatų komfortabilumui, žmonių sveikatai ir darbo našumui, bet ir sąlygos saugesnės aplinkos vaikams sukūrimą.

Projekto partneriai – 60 savivaldybių ir 37 pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančio institucijos.

Plačiau apie projektą 

 

 

 

 

 

__________________

Projektas „Panevėžio ir Biržų pradinių klasių mokytojų užsienio kalbos komunikacinės kompetencijos plėtojimas“

Mokymuose dalyvaus 140 projekto dalyvių- pradinių klasių mokytojų. Kiekvienos kalbos mokymų programos trukmė- 120 valandų grupei  ir 40 individualioms konsultacijoms (silpniau mokantiems kalbą). Veiklos pasirinkimą sąlygojo tikslinės grupės poreikis, nustatytas apklausos metu bei nagrinėjant kelerių metų situaciją mūsų regione. Pradinių klasių mokytojų krūviai yra sumažėję dėl demografinių pokyčių. Be to, neturėdami tinkamos kvalifikacijos, jie negali mokyti savo mokinių užsienio kalbos. Nuoseklių projekto mokymų metu mokytojai galėtų ne tik pagilinti savo žinias ir įgūdžius, bet ir (dalis jų) pasirengti perkvalifikavimo studijoms. Tai tai sustiprintų jų pozicijas darbo rinkoje. Antra, jie galėtų pasinaudoti siūlomų tarptautinių projektų galimybėmis (Mokymosi visą gyvenimą programos ir kt. fondų veiklos); aktyviau naudotis užsienio kolegų patirtimi bei skleisti savąją patirtį. Išplėstos mokytojų užsienio kalbos komunikacinės kompetencijos turės teigiamą įtaką ugdytiniams, ugdymas taptų efektyvesnis, labiau įvairiapusiškas ir kūrybiškesnis.

Visų kalbų mokymai vyks pagal iš anksto parengtas kvalifikacijos tobulinimo programas. Rengiant programas mus konsultavo, metodinę pagalbą teikė British Council, Goethe- Institut Vilnius ir Prancūzų kultūros centro kalbų specialistai bei miesto mokyklų užsienio kalbos mokytojai. Programa „Užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) mokymai pradinių klasių mokytojams“ (kodas 4932220159) registruota kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre).

Visi pradinių klasių mokytojai, apklausos metu pareiškę pageidavimą dalyvauti projekte bus testuojami siekiant nustatyti jų pradinį kalbos mokėjimo lygmenį. Grupės bus sudaromos iš skirtingų žinių ir gebėjimo lygmens žmonių, remiantis praktika, kad geriau mokantys kalbą kolegos motyvuos ir pagelbės silpniau kalbantiems. Be visai grupei numatytų 120 ak. val. trukmės mokymų, dar yra numatyta 40 ak. val. individualiam darbui. Jos bus skirtos menkiau kalbą mokantiems grupės nariams užpildyti žinių bei įgūdžių spragas.

Anglų ir vokiečių kalbų mokymui Panevėžio pedagogų švietimo centre bus įdarbinti aukštos kvalifikacijos Panevėžio ir Biržų užsienio kalbų mokytojai, kurie taip pat turi teisę naudoti naujausią British Council, Goethe- Institut Vilnius parengtą medžiagą bei metodikas.

Kiekvienos kalbų mokymų metu projekto dalyviai galės su mokytoju konsultuotis el. paštu, pagal galimybes ir poreikį naudotis nuotolinio mokymo priemonėmis.

Mokymų pabaigoje (po stažuočių užsienyje) jų dalyviai bus testuojami B2 lygiui  pagal  Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis, jiems bus suteikiamas tarptautiniu mastu pripažįstamas sertifikatas.

Mokymus planuojame vykdyti 11 mėnesių (1-11 projekto mėnesiai)

Pasibaigus užsienio kalbų mokymų programai bei įvykdžius stažuotes, kiekviena mokymų dalyvių grupė parengs mažiausiai po 1 pasirinkto mokomojo dalyko pamoką (renginio, projekto veiklos pristatymą) užsienio kalba ir naudojant IKT. Šios pamokos bus pristatytos baigiamosios konferencijos metu, paskelbtos projekto interneto bei virtualių pamokų svetainėse (http://lt.lernu.net ar kt.). Taip projekto dalyviai praktiškai įtvirtins įgytas žinias, gebėjimus, bus vykdoma projekto sklaida bei tęstinumas, nes parengtomis ir viešai paskelbtomis pamokomis galės naudotis visi šalies ir užsienio pedagogai.

________________

Parašykite komentarą