Projektas „Kuriame Respubliką“

 

 

 

 

Projektas „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10V-02-006) remiamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

 Projektą įgyvendina – Pilietinės visuomenės institutas

Trukmė: 2012 m balandžio – 2014 gruodžio mėnesiai

 Projektu „Kuriame Respubliką“ siekiama šių pagrindinių tikslų:

˜    susieti Lietuvos jaunimą su viešąja erdve – padėti jam atrasti Lietuvos visuomeninę tikrovę ir viešąją politiką kaip asmeninio dėmesio, rūpesčio bei įsipareigojimų vertą kūrybos lauką;

˜    pažadinti jaunimo pilietinį kūrybinį potencialą – leisti pajusti moksleiviams ir studentams savo pilietines galias bei patirti pilietinės, visuomeninės kūrybos džiaugsmą;

˜    nukreipti jaunimo pilietinį potencialą Lietuvos Respublikai kurti ir stiprinti;

˜    padėti atnaujinti pilietinį ugdymą šalies mokyklose taip, kad mokyklos augintų veiklų, sąmoningą ir savo visuomenei įsipareigojusį Lietuvos Respublikos pilietį.

Veikimo būdai turėtų atitikti Respublikos kūrimo principus:

˜    stiprinant moralinį žmogaus stuburą, ugdant žmogaus savarankiškumą ir atsakomybę, puoselėjant jo meilę laisvei: pasak lietuvių filosofo Vydūno, tik tapęs savarankišku „sau žmogumi“, asmuo gebės būti ir „žmogumi tautai“, „žmogumi žmonijai“;

˜    stiprinant ryšius tarp žmonių – puoselėjant draugystę, bičiulystę, piliečių meilę, solidarumą;

˜    mezgant ir saugant ryšius su buvusiais bendruomenės žmonėmis, gaivinant istorinę atmintį, telkiantis išėjusiųjų patirtį;

˜    kartu kuriant bendro gyvenimo, bendros veiklos taisykles, jas gerbiant, joms įsipareigojant ir jų laikantis;

˜    rūpinantis bendrais reikalais – mokantis kartu spręsti ir sprendžiant visuomenei svarbias problemas;

˜    priešinantis korupcijai, pilietiniam abejingumui ir visuomenės ydoms: korupcija, nesąžiningi žmonių santykiai sugriauna Respubliką;

˜    kartu svarstant apie bendrą ateitį ir ją kuriant.

Taigi savivaldybių ir mokyklų projektai turėtų būti pagrįsti idėjomis, kurios:

˜    kurtų Respubliką – stiprintų žmogaus ir bendruomenės savarankiškumą, solidarumą, ugdytų bendro veikimo ir sugyvenimo gebėjimus, mokytų rūpintis bendrais reikalais;

˜    „kabintų“ jaunimą – būtų jam savos, jo paties atrastos ir išgyventos, skatintų jį praktiškai veikti;

˜    būtų ambicingos – nukreiptos į visos bendruomenės ir Lietuvos visuomenės problemas;

˜    būtų veiksmingos – spręstų tikras, išties visuomenei opias problemas;

˜    būtų įgyvendinamos – atitiktų jaunimo išgales, leistų pasiekti apčiuopiamų rezultatų ir jais džiaugtis.

Galimi du idėjos pasirinkimo vietos projektui keliai:

˜    žvelgti iš visuomenės pozicijų į šiandien aktualiausias Lietuvos problemas ir ieškoti jų sprendimo būdų;

˜    aiškintis, kokios viešojo gyvenimo problemos šiandien labiausiai rūpi moksleiviams ir studentams, kokiais būdais tas problemas jaunimas ketintų spręsti.

Sėkmingiausias būtų šių dviejų kelių sujungimas – gebėjimas suderinti autentiškas jaunimo nuostatas su bendrais visos visuomenės rūpesčiais.

Idėjų mokyklų projektams galėtų pasiūlyti šios veiklos sritys:

˜    socialinė parama visuomenės silpnesniems – socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, socialinio solidarumo stiprinimas;

˜    jaunimo ir kitų visuomenės grupių užimtumo didinimas;

˜    emigracijos mažinimas, emigrantų ryšių su Tėvyne ir Respublika išsaugojimas ir stiprinimas;

˜    pilietinio dalyvavimo ir savivaldos stiprinimas;

˜    atsakingo ūkiškumo plėtojimas – socialiai orientuoti verslumo, energetinių ir kitų išteklių taupymo skatinimas;

˜    aplinkos ir paveldo puoselėjimas;

˜    istorinės atminties ir tradicijų gaivinimas;

˜    pilietinio ugdymo mokykloje atnaujinimas – naujų būdų, formų, turinių paieška.

Pavyzdžiui, kodėl negalėtų rastis projektų, kurie sukurtų kultūrinės ir edukacinės pagalbos socialiai apleistiems mažiems vaikams modelius, kurie skatintų vyresniųjų klasių moksleivius konkrečiai rūpintis kultūrinės bei socialinės globos stokojančiais vaikais?

Gal būtų galima sukurti projektus, kurie mokytų mokyklų bendruomenes pačias tiksliai apskaičiuoti pastatų šildymo kaštus, reikliai prižiūrėti šilumos tiekėjus ir taip sutaupyti mokyklos biudžeto dalį, kuri kasmet būtų skiriama moksleivių kūrybinėms iniciatyvoms?

Kodėl neįgyvendinus projektų, kurie kurtų ir saugotų ryšius tarp Lietuvoje likusių ir emigravusių bendraamžių?

Koks mokyklos projektas būtų puikus?

˜    sprendžiantis Lietuvos visuomenei – mūsų Respublikai – iš tiesų svarbią, opią problemą;

˜    pasiūlantis tinkamą ir veiksmingą būdą šiai problemai spręsti;

˜    įjungiantis į pilietinę veiklą kuo daugiau ne tik aktyvių, bet ir buvusių pasyvių jaunuolių;

˜    įtraukiantis į veiklą ne tik mokyklą, bet ir vietos bendruomenę;

˜    gaivinantis ir visuomenei primenantis pagrindinius Respublikos idealus ir vertybes;

˜    nukreiptas tiek į procesą (pilietinį dalyvių ugdymą), tiek į apčiuopiamą rezultatą – konkrečios problemos konkretų sprendimą jaunimo pajėgomis;

˜    surandantis vietos verslo ir/arba savivaldybės lėšų savo plėtotei;

˜    pasiūlantis idėjų ir būdų, kaip atnaujinti pilietinį ugdymą mokykloje;

˜    teikiantis visiems dalyviams bendravimo ir kūrybos džiaugsmą;

˜    tampantis pavyzdžiu kitų mokyklų ir vietos bendruomenių pilietinei veiklai.

Kiekviena mokykla gali pasiūlyti Lietuvai savo idėją, gali sukurti tokį projektą, kuris bus paverstas nacionaliniu projektu, kuris kvies visus šalies piliečius įsijungti į savo Respublikos kūrimą.

 Šiame projekte dalyvauja 4 Biržų rajono savivaldybės mokyklos:

Biržų „Saulės“ gimnazija, „Atžalyno“ vidurinė, Pabiržės ir Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos.

Kartą į mėnesį mokyklų Projektukų komandos renkasi į PMMM Centre vykstančius „Kūrybinių laboratorijų “  užsiėmimus.

Mokyklų projektukų komandoms vadovauja:

Biržų „Saulės“ gimnazijos – mokytoja Virginija Kalninienė,

 „Atžalyno“ vidurinės mokyklos – mokytoja Jolanta Vasiliūnienė,

Pabiržės pagrindinės mokyklos  mokytoja Oksana Cimnickaitė,

Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos. – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Timukienė.

      Biržų „Kūrybinių laboratorijų“  vadovė – PMMM Centro metodininkė Audronė Januševičiutė

_____________

Parašykite komentarą