Ataskaita už 2013 m.

ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ MOKYKLA

ATASKAITA UŽ 2013M.

Pagal projekte numatytą tęstinumą į ugdymo procesą esame integravę patyriminio mokymo elementus.

 Atskirų dalykų (lietuvių klb., geografijos, istorijos, dailės muzikos pilietiškumo) pamokų ilgalaikiuose planuose mokytojai yra numatę ir integravę temas, numatę netradicines veiklas įvairiose aplinkose. Mokytojai tarpusavyje integruodami artimas temas pravedė keletą bendrų renginių (Kaziuko mugė, sporto šventė). Pamokų metu lankėsi edukaciniuose užsiėmimuose kitose erdvėse (profesijų mugė, debatai, labdaros koncertas Ilguvos socialinės  globos namuose, medelių sodinimo akcija, protmūšis „Aš-tikrai myliu Lietuvą“. Netradicinės dailės pamokos „Pasakų pasaulyje“.

Netradicinė lietuvių kalbos pamoka V.Kudirkos muziejuje, rašytojo V.Tamulaičio 100-ečio paminėjimas ir pan. Projekto metu įsigytos priemonės ir įranga padeda įamžinti veiklas. Priemonių panaudojimas pamokų metu padeda ne tik fiksuoti akimirkas, filmuoti vaidybines situacijas, bet sukurta medžiaga turi išliekamąją vertę. Yra galimybė naudotis vieni kitų sukaupta medžiaga, skatinamas mokinių kūrybiškumas, vyksta inovacijų integracija ugdymo procese. Taip sudaromos galimybės eksperimentuoti, analizuoti, vertinti ir įsivertinti.

Mokiniai skatinami kritiškai mąstyti, reflektuoti ir dalintis savo patirtimi. Pačių užfiksuotos akimirkos, padarytas apibendrinimas  teikia daugiau pasitikėjimo, kelia mokinių motyvaciją ir pan. Projekto metu įgyta patirtis ir toliau sėkmingai taikoma praktikoje. Jau atsiradusi tam tikra integruotų pamokų sistema leidžia kokybiškiau organizuoti ugdomąją veiklą, kurios pagrindinis tikslas-siekti kiekvieno mokinio sėkmės.

Pavaduotoja ugdymui Daiva Naujokaitienė

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Įrašo nuoroda.

Parašykite komentarą